Regulamin

REGULAMIN PORTALU ARTBAY.PL

1. informacje ogólne

 • Galeria Internetowa służy prezentacji działalności twórczej Partnerów Portalu w ramach witryny internetowej pod adresem www.artbay.pl (Portal)
 • Galeria Internetowa nie służy pośredniczeniu w dokonywaniu transakcji handlowych pomiędzy Partnerami Portalu a innymi użytkownikami Portalu , poza określonymi wyjatkami
 • Operatorem Galerii Internetowej jest Hergon s.c. z siedzibą w Krakowie (ul. Warszawska 1,31-155 Kraków)

2. logowanie do Portalu

 • Partnerem Portalu może zostać każda pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
 • warunkiem uzyskania statusu Partnera Portalu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, zalogowanie do Portalu i zaakceptowanie warunków Regulaminu Galerii Internetowej
 • logowanie do Portalu i uzyskanie statusu Partnera Portalu jest całkowicie bezpłatnie
 • Partner Portalu w momencie zalogowania wyraża zgodę na przetwarzanie przez Operatora danych osobowych podanych podczas logowania na potrzeby działania Galerii Internetowej
 • Partner Portalu może podczas logowania – poprzez wybór odpowiedniej opcji – wyrazić zgodę na przesyłanie przez Operatora informacji na temat Portalu oraz produktów i usług oferowanych do sprzedaży w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez Operatora

3. korzystanie z Galerii Internetowej

 • w Galerii Internetowej mogą być prezentowane wyłącznie dzieła, które pozostają własnością Partnera Portalu lub co do których Partnerowi Portalu przysługuje prawo swobodnego dysponowania
 • informacje i pliki graficzne zamieszczane są w Galerii Internetowej na określony termin z możliwośćią przedłużenia
 • Partnerowi Portalu przysługuje w każdym czasie prawo modyfikowania i usuwania zamieszczonych w Galerii Internetowej danych i plików graficznych
 • w razie stwierdzenia, że zamieszczone przez Partnera Portalu informacje lub pliki graficzne naruszają prawa osób trzecich albo ich prezentacja w Galerii Internetowej jest niezgodna z przepisami prawa, bądź też wartość artystyczna prezentowanych dzieł jest niska, Operatorowi przysługuje możliwość usunięcia informacji i plików graficznych

4. obowiązki Partnera Portalu

 • Partner Portalu zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu Galerii Internetowej oraz zasad prawidłowego korzystania z internetu
 • Partner Portalu powinien podać podczas logowania dane zgodne z prawdą i nienaruszające praw osób trzecich oraz zobowiązany jest do aktualizacji tych danych
 • Partner Portalu ma obowiązek nieudostępniania swojego loginu i hasła osobom trzecim
 • w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Partnera Portalu Regulaminu Galerii Internetowej Operator uprawniony jest do usunięcia zamieszczonych przez Partnera Portalu informacji i plików graficznych oraz do zablokowania loginu Partnera Portalu i odmowy ponownego zalogowania

5. odpowiedzialność Operatora

 • Operator nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczane przez Partnera Portalu informacje i pliki graficzne, w szczególności odpowiedzialności z tytułu naruszenia przez Partnera Portalu praw osób trzecich
 • Operator nie odpowiada za skutki wadliwego działania Galerii Internetowej, w szczególności za przypadkowe usunięcie z Galerii Internetowej zamieszczonych przez Partnera Portalu informacji i plików graficznych lub za zablokowanie loginu Partnera Portalu
 • Operator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód poniesionych przez Partnera Portalu lub osoby trzecie w wyniku niezgodnego z Regulaminem Galerii Internetowej lub z przepisami prawa korzystania z Galerii Internetowej przez Partnera Portalu

6. ochrona danych osobowych Partnera Portalu

 • Operator przetwarza dane osobowe Parterów Portalu z zachowaniem przepisów prawa
 • dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym wykorzystywane są przez Operatora wyłącznie w celu umożliwienia świadczenia Partnerowi Portalu usług oferowanych w ramach Galerii Internetowej oraz Sklepów zaopatrzenia plastyków
 • Partnerowi Portalu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych zawartych w bazie danych Operatora oraz do ich zmiany lub żądania ich usunięcia poprzez zgłoszenie żądania Operatorowi na piśmie na adres Operatora (ul. Warszawska 1,31-155 Kraków) lub pocztą elektroniczną (kontakt@artbay.pl)

7. inne postanowienia

 • Regulamin podlega prawu polskiemu, w szczególności przepisom Kodeksu Cywilnego, niezależnie od miejsca zamieszkania i narodowości Partnera Portalu
 • Operatorowi przysługuje prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie, z tym że tekst nowego Regulaminu powinien zostać przedstawiony Partnerowi Portalu do akceptacji podczas logowania, pod rygorem usunięcia loginu i zamieszczonych przez Partnera Portalu informacji i plików graficznych
 • ewentualne spory pomiędzy Operatorem a Partnerem Portalu rozwiązywane będą w drodze negocjacji, a w razie braku porozumienia przez sąd właściwy dla siedziby Operatora
Portal Artbay